Cursos disponibles

Auto-matriculación

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Curso superior de linguaxe xurídica (CSLX - Público)

Auto-matriculación

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Curso medio de linguaxe administrativa (CMLA - Público)

Auto-matriculación

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Curso superior de linguaxe administrativa (CSLA - Público)

Auto-matriculación

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

Curso medio de linguaxe xurídica (CMLX - Público)

TEST-1

TEST-1

Auto-matriculación

CELGA 1- Autoaprendizaxe

CELGA 1- Autoaprendizaxe

TEST-4

TEST-4

TESTCl1

TESTCl1

A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral qu...